ผลงานของเรา

ผลงาน เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ ที่กรุงเทฯ, นครราชสีมา, อ่างทอง ฯลฯ

ผลงานการ ติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ ที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอ่างทอง ฯลฯ

ขวดต่างๆ

ผลงานของบริษัทเกี่ยวกับขวด

ติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำอัตโนมัติพร้อมเครื่องแพ็คโหลอัตโนมัติ ที่กรุงเทพฯ

ผลงาน เครื่องบรรจุน้ำอัตโนมัติพร้อมเครื่องแพ็คโหลอัตโนมัติ ที่กรุงเทพมหานคร