โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs คพอ. รุ่น ที่ 370 จังหวัดลำพูน - เชียงใหม่ เมื่อ วัน พุธ ที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมดิเอมเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่