พิธีแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ สมัยที่ 24 (พ.ศ.2562-2654)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 คุณธรรศพงศ์ ฐิติรัฐภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด

ได้รับการแต่งสั้งจาก ท่านเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ให้เป็น

กรรมการบริหาร สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ สมัยที่ 24 (พ.ศ.2562-2654)