เข้ารวมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME เพื่อก้าวสู่การเป็นสมาร์ท SMEs

เข้ารวมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME เพื่อก้าวสู่การเป็นสมาร์ท SMEs คพอ.รุ่นที่ 370 ลำพูน-เชียงใหม่