ชินนสาสมาธิ สมาธชนะใจตนเอง

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ชินนสาสมาธิ สมาธชนะใจตนเอง" วัน เสาร์ ที่ 18 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00-16.00น.
ณ สถานบันพลังจิตตานุภาพสาขา 154 วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม อ.เชียงใหม่